Skip to content

Interactive clip

February 28, 2012

Cái hay của digital là cho phép chúng ta tương tác với người tiêu dùng. Còn cái hay của quảng cáo là truyền đạt thông điệp thương hiệu theo một cách thú vị nhất.

 Và cái interactive experience clip của Peugeot là ví dụ kinh điển của sự kết hợp này.

Lưu ý 1: cấm trẻ em dưới 18 tuổi!

Lưu ý 2: click vào đường link, xem trong youtube để có thể interacte thông qua việc chọn câu trả lời yes-no dễ dàng hơn

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. nghịch permalink
    March 13, 2012 4:06 am

    note for myself: digital/ online environment = interactive media channel Thanks a lot phuongho!

  2. March 13, 2012 5:03 am

    Nếu thêm 1 cấp nữa thì có thể nói là real-time interactive.
    Xem campaign của Old Spice là một ví dụ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: